قفل FEL

درجه فلاش به صورت خودکار طوری تنظیم می شود که سوژه حداکثر نوردهی را در حین تصویربرداری عادی با فلاش دریافت کند. شما می توانید درجه فلاش را از پیش نیز تعیین کنید.
FEL: درجه نوردهی فلاش

 1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [کلید سفارشی] - دکمه دلخواه، سپس عملکرد [تغییر قفل FEL‎‏] را به دکمه اختصاص دهید.
 2. سوژه ای که قرار است FEL بر روی آن قفل شود را در مرکز قرار داده، و تمرکز را تنظیم کنید.

 3. دکمه ای که [تغییر قفل FEL‎‏] بر آن ثبت می شود را فشار داده، و مقدار فلاش را تعیین کنید.
  • یک پیش فلاش زده می شود.
  • (قفل FEL) روشن می شود.
 4. کادربندی را تنظیم کرده و تصویر را بگیرید.

  • هنگامی که می خواهید قفل FEL را بردارید، دکمه ای که [تغییر قفل FEL‎‏] بر آن ثبت شده را دوباره فشار دهید.

راهنمایی

 • توسط تعیین کردن [نگهداشتن قفل FEL‎‏]، شما می توانید در حالی که دکمه به پایین فشار داده می شود تنظیم را نگه دارید. همچنین، توسط تعیین کردن [نگهداشتن قفل FEL‏/AEL‎‏] و [تغییر قفل FEL‏/AEL‎‏]، شما می توانید با AE قفل شده در موقعیت های ذیل تصاویر را بگیرید.
  • هنگامی که [حالت فلاش] بر روی [فلاش خاموش] یا [فلاش خودکار] تعیین شود.
  • هنگامی که فلاش نمی تواند بزند.
  • هنگام استفاده کردن از یک فلاش خارجی که بر روی حالت فلاش دستی تعیین شود.

نکته

 • هنگامی که یک فلاش وصل نشده است قفل FEL را نمی توان تعیین نمود.
 • اگر فلاشی که قفل FEL را پشتیبانی نمی کند وصل شود، یک پیغام خطا نمایش داده می شود.
 • هنگامی که هر دو قفل AE و FEL تثبیت شوند، روشن می شود.