زمان بزرگنمایی فوکوس

مدت زمانی که قرار است برای آن مدت زمان یک تصویر با استفاده از عملکرد [کمک MF‎‏] یا [بزرگ کننده فوکوس] بزرگ شود را تعیین کنید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [زمان بزرگنمایی فوکوس] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

‏‎2 ثانیه:
تصویر را برای 2 ثانیه بزرگ می کند.
‏‎5 ثانیه:
تصویر را برای 5 ثانیه بزرگ می کند.
بدون محدودیت:
تا زمانی که دکمه شاتر را فشار می دهید تصویر را بزرگ می کند.