مجوز

نکات در مورد مجوز

این محصول با نرم افزاری همراه است که بر اساس توافق نامه های واگذاری مجوز با مالکان آن نرم افزار استفاده می شود. بنا بر درخواست های مالکان حق نشر این برنامه های کاربردی نرم افزار، ما موظف به مطلع ساختن شما از موارد ذیل می باشیم. مجوزها (به زبان انگلیسی) در حافظه داخلی محصول شما ذخیره شده اند. برای خواندن مجوزها در پرونده ‏"PMHOME" - ‏"LICENSE" یک اتصال ذخیره انبوه بین محصول و یک کامپیوتر برقرار کنید.

به این محصول تحت مجوز سهام حق امتیاز AVC برای مصرف شخصی یک مصرف کننده یا مصارف دیگری که بابت آن دستمزد دریافت نمی شود به مقاصد زیر مجوز داده شده است

(i) رمزگذاری ویدیو در مطابقت با استاندارد تصویر AVC ("ویدیوی AVC")

و/یا

(ii) رمزگشائی ویدیوی AVC که توسط یک مصرف کننده که درگیر یک فعالیت شخصی است رمزگذاری شده و/یا از یک ارائه دهنده ویدیوی مجوزداده شده برای ارائه ویدیوی AVC دریافت شده است.

برای هر گونه استفاده دیگر هیچ مجوزی اعطا نشده یا متضمن نخواهد بود. اطلاعات اضافی شامل اطلاعاتی که مربوط به مصارف ترویجی، داخلی و تجاری و مجوزدهی است را می توان از ‎MPEG LA, L.L.C.‎ بدست آورد

HTTP://WWW.MPEGLA.COM را ملاحظه کنید

در مورد نرم افزار به کار برده شده GNU GPL/LGPL

نرم افزاری که برای GNU General Public License‏ (از این پس "GPL" خوانده می شود) یا GNU Lesser General Public License ذیل (از این پس "LGPL" خوانده می شود) مناسب می باشد در محصول گنجانده شده اند.
این شما را مطلع می سازد که برای این برنامه های نرم افزاری تحت شرایط ضمیمه GPL/LGPL شما حق دارید به کُد منبع دسترسی داشته، آن را تعدیل نموده، و دوباره توزیع کنید.
کُد منبع روی شبکه اینترنت ارائه شده است.
از آدرس اینترنتی ذیل برای دانلود آن استفاده کنید.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
ترجیح ما این است که در مورد محتویات کُد منبع با ما تماس نگیرید.