تنظ. استاندارد نوردهی

استاندارد این دوربین برای مقدار نوردهی صحیح را برای هر حالت نورسنجی تنظیم می کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [تنظ. استاندارد نوردهی] - حالت نورسنجی دلخواه.
  2. مقدار دلخواه به عنوان استاندارد نورسنجی را انتخاب کنید.
    • شما می توانید یک مقدار را از 1EV- تا 1EV+ در گام های 1/6EV تعیین کنید.

حالت نورسنجی

مقدار استاندارد تعیین شده هنگامی که شما حالت نورسنجی متناظر را در MENU- (تنظیمات دوربین1‎‏) - [حالت نورسنجی] انتخاب می کنید به کار خواهد رفت.

چندگانه/ مرکزی/ نقطه ای/ میانگین کل صفحه/ برجسته

نکته

  • جبران نوردهی هنگامی که [تنظ. استاندارد نوردهی] تغییر داده شود مؤثر نخواهد بود.
  • مقدار نوردهی بر طبق مقدار تعیین شده برای [نقطه ای] در حین استفاده از AEL نقطه ای قفل خواهد شد.
  • مقدار استاندارد برای M.M (نورسنجی شده دستی) بر طبق مقدار تعیین شده در [تنظ. استاندارد نوردهی] تغییر داده خواهد شد.
  • مقدار تعیین شده در [تنظ. استاندارد نوردهی] به صورت جداگانه از مقدار جبران نوردهی در داده Exif ضبط می شود. مقدار استاندارد نوردهی به مقدار جبران نوردهی اضافه نخواهد شد.
  • اگر [تنظ. استاندارد نوردهی] را در حین تصویربرداری طبقه بندی تعیین کنید، تعداد تصویر گرفتن ها برای طبقه بندی بازنشانی خواهد شد.