حالت نمایشی

عملکرد [حالت نمایشی] هنگامی که با دوربین برای مدت زمان معینی کار نشود فیلم های ضبط شده روی کارت حافظه را به طور خودکار نمایش می دهد (حالت نمایشی). به طور معمول [خاموش] را انتخاب کنید.

  1. MENU - (تنظیم) - [حالت نمایشی] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
حالت نمایشی پخش فیلم در صورتی که برای حدود یک دقیقه با محصول کار نشود به طور خودکار شروع می شود. فقط فیلم های محافظت شده AVCHD را می توان پخش کرد.
حالت مشاهده را بر [مشاهده AVCHD‎‏] تعیین نموده، و فایل فیلم با قدیمی ترین تاریخ و زمان ضبط شده را محافظت کنید.
خاموش:
حالت نمایشی را نشان نمی دهد.

نکته

  • شما این مورد را فقط هنگامی می توانید تعیین کنید که محصول توسط آداپتور AC (ضمیمه) تأمین نیرو می شود.
  • هنگامی که هیچ فیلم AVCHD محافظت شده ای روی کارت حافظه وجود ندارد، نمی توانید [روشن] را انتخاب کنید.
  • [حالت نمایشی] همیشه فیلم های روی کارت حافظه در شکاف کارت حافظه 1 را نمایش می دهد.