ضبط فیلم با دکمه شاتر

شما می توانید ضبط کردن فیلم ها را توسط فشار دادن دکمه شاتر، که بزرگ تر است و فشار دادن آن آسان تر از دکمه MOVIE (فیلم) است شروع یا متوقف کنید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [ضبط فیلم با دکمه شاتر] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
ضبط کردن فیلم با استفاده از دکمه شاتر هنگامی که حالت تصویربرداری بر روی [فیلم] یا [حرکت آهسته و سریع] تعیین می شود را ممکن می سازد.
خاموش:
ضبط کردن فیلم با استفاده از دکمه شاتر را غیرفعال می کند.

راهنمایی

  • هنگامی که [ضبط فیلم با دکمه شاتر] بر روی [روشن] تعیین شود، شما هنوز می توانید ضبط کردن فیلم ها با استفاده از دکمه MOVIE را شروع یا متوقف کنید.
  • هنگامی که [ضبط فیلم با دکمه شاتر] بر روی [روشن] تعیین شود، شما می توانید از دکمه شاتر برای شروع یا متوقف کردن ضبط فیلم ها روی یک وسیله ضبط/پخش خارجی با استفاده از [کنترل REC‎‏] استفاده کنید.

نکته

  • هنگامی که [ضبط فیلم با دکمه شاتر] بر روی [روشن] تعیین شود، نمی توانید در حین ضبط کردن فیلم توسط تا نیمه به پایین فشار دادن دکمه شاتر تمرکز کنید.