گرفتن یک رنگ سفید استاندارد برای تعیین توازن سفیدی (توازن سفیدی سفارشی)

در صحنه ای که نور محیط از چندین نوع منبع نور تشکیل شده است، توصیه می شود از توازن سفیدی سفارشی به منظور بازسازی دقیق سفیدی استفاده کنید.شما می توانید 3 تنظیم را ثبت کنید.

 1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [توازن سفیدی] - از بین [سفارشی 1‎‏] تا [سفارشی 3‎‏] یکی را انتخاب کرده، و سپس طرف راست کلید گردان کنترل را فشار دهید.
 2. را انتخاب نموده، و سپس مرکز کلید گردان کنترل را فشار دهید.
 3. محصول را به صورتی نگه دارید که ناحیه سفید به طور کامل دایره قرار گرفته در مرکز صفحه را بپوشاند، و سپس مرکز کلید گردان کنترل را فشار دهید.
  بعد از صدای بوق شاتر، مقادیر کالیبره شده (دمای رنگ و فیلتر رنگ) نمایش داده شده و ثبت می شوند.
  • شما می توانید صفحه تنظیم دقیق را نمایش داده و در صورت لزوم تنظیمات دقیق طیف های رنگ را توسط فشار دادن طرف راست کلید گردان کنترل انجام دهید.
 4. مرکز کلید گردان کنترل را فشار دهید.
  مونیتور با نگه داشتن تنظیم توازن سفیدی سفارشی به حافظه سپرده شده به نمایش اطلاعات ضبط بازمی گردد.
  • تنظیم توازن سفیدی سفارشی ثبت شده تا زمانی که تنظیم دیگری روی آن نوشته نشود به حافظه سپرده می شود.

نکته

 • پیغام [گرفتن WB سفارشی ناموفق بود.]، برای مثال هنگامی که سوژه بیش از حد روشن است مشخص می کند که مقدار در محدوده غیر قابل انتظار می باشد. شما می توانید تنظیم را در این نقطه ثبت کنید، اما توصیه می شود توازن سفیدی را دوباره تعیین کنید. هنگامی که یک مقدار اشتباهی تعیین شود، نشانگر روی نمایش اطلاعات ضبط به رنگ نارنجی در می آید. این نشانگر هنگامی که مقدار تعیین شده در محدوده قابل انتظار باشد به رنگ سفید نمایش داده خواهد شد.
 • اگر از یک فلاش هنگام گرفتن یک رنگ سفید پایه استفاده می کنید، توازن سفیدی سفارشی با نورپردازی از فلاش ثبت خواهد شد. هر گاه با تنظیمات فراخوانده شده ای تصویر می گیرید که با یک فلاش ثبت شده بوده اند، مطمئن شوید از فلاش استفاده می کنید.