جبران نوردهی

در حالت عادی، نوردهی به طور خودکار تعیین می شود (نوردهی خودکار). بر اساس مقدار نوردهی تعیین شده توسط نوردهی خودکار، اگر [جبران نوردهی] را به ترتیب به طرف مثبت یا طرف منفی تنظیم کنید، شما می توانید کل تصویر را روشن تر یا تاریک تر کنید (جبران نوردهی).

 1. کلید چرخان جبران نوردهی (A) را بچرخانید.

  طرف + (زیاد):
  تصاویر روشن تر می شوند.

  طرف - (کم):
  تصاویر تاریک تر می شوند.

  • شما می توانید مقدار جبران نوردهی را در یک محدوده ‎-3.0 EV‎ تا ‎+3.0 EV تنظیم کنید.
  • شما می توانید مقدار جبران نوردهی که روی صفحه تصویربرداری تعیین می کنید را تأیید کنید.

   نمایشگر

   نمایاب

برای تعیین کردن مقدار جبران نوردهی با استفاده از MENU

شما می توانید هنگامی که کلید چرخان جبران نوردهی بر روی"0" قرار داده شده است، مقدار جبران نوردهی را در یک محدوده ‎-5.0 EV تا ‎+5.0 EV تنظیم کنید.

MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [جبران نوردهی] - تنظیم دلخواه.

نکته

 • شما نمی توانید جبران نوردهی را در حالت های تصویربرداری ذیل انجام دهید:
  • [خودکار هوشمند]
 • هنگام استفاده از [نوردهی دستی]، فقط هنگامی که [‏‎ISO‎‏] بر روی [‏‎ISO AUTO‎‏] تعیین شود می توانید جبران نوردهی را انجام دهید.
 • تنظیمات کلید چرخان جبران نوردهی بر [جبران نوردهی] یا [جبران Ev با کلید چرخان] در MENU اولویت خواهد داشت.
 • هنگام تصویربرداری فقط یک مقدار بین ‎-3.0 EV ‎ و ‎ +3.0 EV با روشنایی معادل تصویر روی صفحه پدیدار می شود. اگر مقدار جبران نوردهی خارج از این محدوده را تعیین کنید، روشنایی تصویر روی صفحه تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت، اما مقدار در تصویر ضبط شده بازتاب پیدا خواهد کرد.
 • شما می توانید مقدار جبران نوردهی را برای فیلم ها در یک محدوده ‎-2.0 EV‏ تا ‎+2.0 EV تنظیم کنید.
 • اگر سوژه ای را در شرایط بسیار روشن یا تاریک تصویر می گیرید، یا هنگامی که از فلاش استفاده می کنید، ممکن است قادر به گرفتن یک تأثیر راضی کننده نباشید.
 • هنگامی که کلید چرخان جبران نوردهی را از تنظیمی به غیر از "0" روی "0" قرار می دهید، مقدار نوردهی صرف نظر از تنظیم [جبران نوردهی] به "0" تغییر می کند.