تنظیم ISO‎‏: ‏‎ISO AUTO Min. SS‎‏

اگر هنگامی که حالت تصویربرداری P (خودکار برنامه) یا A (اولویت دیافراگم) است، [‏‎ISO AUTO‎‏] را انتخاب کنید، می توانید سرعت شاتری که در آن حساسیت ISO شروع به تغییر می کند را تعیین کنید.
این عملکرد برای تصویربرداری سوژه های متحرک مؤثر است. شما می توانید تارشدگی سوژه را در حالی که از لرزش دوربین نیز جلوگیری می شود به حداقل برسانید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [تنظیم ISO‎‏] - [‏‎ISO AUTO Min. SS‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

FASTER (سریعتر)/FAST (سریع):
حساسیت ISO در سرعت های شاتر سریع تر از [استاندارد] شروع به تغییر خواهد کرد، به صورتی که شما می توانید از لرزش دوربین و تارشدگی سوژه جلوگیری کنید.
STD (استاندارد):
دوربین به طور خودکار سرعت شاتر را بر اساس فاصله کانونی لنز تعیین می کند.
SLOW (آهسته)/SLOWER (آهسته تر):
حساسیت ISO در سرعت های آهسته تر از [استاندارد] شروع به تغییر خواهد کرد، به صورتی که شما می توانید تصاویر را با نویز کمتر بگیرید.
1/16000‏‎30"‎‏:
حساسیت ISO در سرعت شاتری که تعیین کرده اید شروع به تغییر می کند.

راهنمایی

  • تفاوت در سرعت شاتری که در آن حساسیت ISO بین [سریعتر]، [سریع]، [استاندارد]، [آهسته]، و [آهسته تر] شروع به تغییر می کند 1‎ EV است.

نکته

  • اگر نوردهی حتی هنگامی که حساسیت ISO در [‏‎ISO AUTO‎‏] بر روی [‏‎ISO AUTO حداکثر] تعیین می شود ناکافی باشد، به منظور تصویربرداری با یک نوردهی مناسب، سرعت شاتر آهسته تر از سرعت تعیین شده در [‏‎ISO AUTO Min. SS‎‏] خواهد بود.
  • در موقعیت های ذیل، سرعت شاتر ممکن است به صورتی که تعیین شده عمل نکند:
    • هنگامی که حداکثر سرعت شاتر بر اساس تنظیم [نوع شاتر] تغییر داده شده باشد.
    • هنگام استفاده کردن از فلاش برای تصویربرداری صحنه های روشن. (حداکثر سرعت شاتر به سرعت همزمانی فلاش 1/250 ثانیه محدود می شود.)
    • هنگام استفاده کردن از فلاش برای تصویربرداری صحنه های تاریک با [حالت فلاش] تعیین شده بر روی [فلاش پرکننده]. (حداقل سرعت شاتر به سرعت به طور خودکار تعیین شده توسط دوربین محدود می شود.)