تنظیمات Bluetooth‎‏

تنظیمات برای وصل کردن دوربین به یک تلفن هوشمند یا کنترل از راه دور Bluetooth از طریق یک اتصال Bluetooth را کنترل می کند.
اگر می خواهید به منظور استفاده از عملکرد پیونددهی اطلاعات مکان، دوربین و تلفن هوشمند را جفت کنید، به "تنظیمات اطلاعات مکان" مراجعه کنید.
اگر می خواهید به منظور استفاده از یک کنترل از راه دور Bluetooth جفت سازی را انجام دهید، به "کنترل راه دورBluetooth‎‏" مراجعه نمایید.

  1. MENU - (شبکه) - [تنظیمات Bluetooth‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

عملکرد Bluetooth‎‏ (روشن/خاموش):
تعیین می کند آیا عملکرد Bluetooth دوربین را فعال کند یا خیر.
درحال جفت کردن:
صفحه برای جفت سازی دوربین و تلفن هوشمند یا کنترل از راه دور Bluetooth را نمایش می دهد.
نمایش آدرس دستگاه:
آدرس BD دوربین را نمایش می دهد.