پخش کردن فیلم ها

فیلم های ضبط شده را پخش می کند.

 1. دکمه (پخش) را برای تغییر دادن به حالت پخش فشار دهید.
 2. فیلمی که قرار است پخش شود را با استفاده از کلید گردان کنترل انتخاب نموده و مرکز کلید گردان کنترل را برای شروع پخش فشار دهید.

عملیات قابل دسترس در حین پخش فیلم

شما می توانید پخش آهسته و تنظیم درجه صدا، غیره را توسط فشار دادن طرف پایین کلید گردان کنترل انجام دهید.

 • : پخش
 • : توقف کوتاه
 • : جلوبردن سریع
 • : بازگشت سریع
 • : پخش آهسته رو به جلو
 • : پخش آهسته معکوس
 • : فایل فیلم بعدی
 • : فایل فیلم قبلی
 • : فریم بعدی را نمایش می دهد
 • : فریم قبلی را نمایش می دهد
 • : گرفتن عکس
 • : تنظیم درجه صدا
 • : پانل عملیات را می بندد

راهنمایی

 • "پخش آهسته رو به جلو"، "پخش آهسته معکوس"، "فریم بعدی را نمایش می دهد" و "فریم قبلی را نمایش می دهد" در حین توقف کوتاه قابل دسترس می باشند.
 • ممکن است فایل های فیلم ضبط شده با استفاده از محصولات دیگر قابلیت پخش روی این دوربین را نداشته باشند.