حذف کردن چندین تصویر انتخاب شده (حذف)

شما می توانید چندین تصویر انتخاب شده را حذف کنید. یک بار که یک تصویر را حذف می کنید، نمی توانید آن را بازیابی کنید. تصویری که حذف می شود را از پیش تأیید کنید.

  1. MENU - (پخش) - [حذف] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

تصاویر چندگانه:
تصاویر انتخاب شده را حذف می کند.

(1) تصاویری که قرار است حذف شوند را انتخاب نموده، سپس مرکز کلید گردان کنترل را فشار دهید. علامت در کادر تأیید نمایش داده می شود. برای لغو کردن انتخاب، مرکز را برای برداشتن علامت دوباره فشار دهید.

(2) برای حذف کردن تصاویر دیگر، مرحله (1) را تکرار کنید.

(3) MENU - [تایید].

همه در این فولدر:
همه تصاویر در پرونده انتخاب شده را حذف می کند.
همه با این تاریخ:
همه تصاویر روی تاریخ انتخاب شده را حذف می کند.
همه تصاویر بجز این تصویر:
همه تصاویر در گروه به جز گزینه را حذف می کند.
تمام تصاویر در این گروه:
همه تصاویر در گروه انتخاب شده را حذف می کند.

راهنمایی

  • [فرمت] را برای حذف همه تصاویر، از جمله تصاویر محافظت شده انجام دهید.
  • برای نمایش پرونده یا تاریخ دلخواه، پرونده یا تاریخ دلخواه را در حین پخش توسط انجام دادن دستورالعمل ذیل انتخاب کنید:
    دکمه (فهرست تصویر) - میله روی طرف چپ را با استفاده از کلید گردان کنترل انتخاب کنید - پرونده یا تاریخ دلخواه را با استفاده از طرف های بالا/پایین کلید گردان کنترل انتخاب کنید.
  • اگر یک گروه را در [تصاویر چندگانه] انتخاب کنید، همه تصاویر در گروه حذف خواهند شد. برای انتخاب کردن و حذف تصاویر ویژه داخل گروه، [تصاویر چندگانه] را در حین نمایش دادن تصاویر داخل گروه اجرا کنید.

نکته

  • تصاویر محافظت شده را نمی توان حذف کرد.
  • موارد فهرست انتخاب که می توان انتخاب نمود بر طبق تنظیم [وضعیت مشاهده] و محتوای انتخاب شده تغییر می کند.