پخش کردن تصاویر روی صفحه فهرست تصویر (فهرست تصویر)

شما می توانید چندین تصویر را در حالت پخش به طور همزمان نمایش دهید.

  1. دکمه (فهرست تصویر) را در حالی که تصویر پخش می شود فشار دهید.
  2. تصویر را توسط فشار دادن طرف های بالا/پایین/راست/چپ کلید گردان کنترل یا چرخاندن کلید گردان کنترل انتخاب کنید.

برای تغییر دادن تعداد تصاویری که نمایش داده می شوند

MENU - (پخش) - [فهرست تصویر] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

‏‎9 تصویر/‏‎25 تصویر


برای بازگشت به پخش تک تصویر

تصویر دلخواه را انتخاب نموده و مرکز کلید گردان کنترل را فشار دهید.

برای نمایش دادن سریع یک تصویر دلخواه

نوار طرف چپ صفحه فهرست تصویر را با استفاده از کلید گردان کنترل انتخاب نموده، سپس طرف های بالا/پایین کلید گردان کنترل را فشار دهید. در حالی که نوار انتخاب شده است، می توانید صفحه تقویم یا صفحه انتخاب پرونده را توسط فشار دادن مرکز نمایش دهید. به علاوه، شما می توانید حالت مشاهده را توسط انتخاب کردن یک علامت نشانه تغییر دهید.