عملیات لمسی

تعیین می کند آیا عمل های لمسی را روی نمایشگر فعال کند یا خیر.

  1. MENU - (تنظیم) - [عملیات لمسی] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
عمل لمسی را فعال می کند.
خاموش:
عمل لمسی را غیرفعال می کند.