پخش پیوسته با فاصله

تصاویر گرفته شده با استفاده از تصویربرداری با فاصله زمانی را به طور پیوسته پخش می کند.

شما می توانید با استفاده از نرم افزار کامپیوتری ‎Imaging Edge (Viewer)‎ فیلم هایی را از تصاویر ساکن تولید شده توسط تصویربرداری با فاصله زمانی ایجاد کنید. شما نمی توانید فیلم ها را از تصاویر ساکن روی دوربین ایجاد کنید.
این عملکرد را هنگامی می توان استفاده نمود که نرم افزار سیستم دوربین (ثابت افزار) از نسخه 6.00 یا جدیدتر است.

  1. MENU - (پخش) - [پخش پیوسته با فاصله].
  2. گروه تصویری که می خواهید پخش کنید را انتخاب نموده، و سپس مرکز کلید گردان کنترل را فشار دهید.

راهنمایی

  • روی صفحه پخش، شما می توانید پخش پیوسته را توسط به پایین فشار دادن دکمه در حین نمایش دادن یک تصویر در گروه شروع کنید.
  • شما می توانید پخش را توسط به پایین فشار دادن دکمه در حین پخش از سر گرفته یا به طور موقت متوقف کنید.
  • شما می توانید سرعت پخش را توسط چرخاندن کلید چرخان جلویی/عقبی یا کلید گردان کنترل در حین پخش تغییر دهید. شما می توانید سرعت پخش را توسط انتخاب کردن MENU - (پخش) - [سرعت پخش با فاصله] نیز تغییر دهید.
  • شما همچنین می توانید تصاویر گرفته شده با تصویربرداری پیوسته را به طور پیوسته پخش کنید.