پاکسازی خودکار ناحیه AF‎‏

تعیین می کند آیا ناحیه تمرکز باید در کل زمان نمایش داده شود یا باید کمی بعد از این که تمرکز به دست می آید به طور خودکار محو شود.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [پاکسازی خودکار ناحیه AF‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
ناحیه تمرکز کمی بعد از این که تمرکز به دست می آید به طور خودکار محو می شود.
خاموش:
ناحیه تمرکز در کل زمان نمایش داده می شود.