کنترل از راه دور IR‎‏

شما می توانید این محصول را به کار گرفته و با استفاده از دکمه SHUTTER، دکمه 2SEC (شاتر تأخیر 2 ثانیه)، و دکمه START/STOP (یا دکمه فیلم (فقط RMT-DSLR2)) روی کنترل از راه دور بی سیم RMT-DSLR1 (فروش جداگانه) و RMT-DSLR2 (فروش جداگانه) تصاویر را بگیرید. همچنین به دستورالعمل های عملکرد برای کنترل از راه دور مادون قرمز مراجعه کنید.

  1. MENU - (تنظیم) - [کنترل از راه دور IR‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
اجازه عمل کنترل از راه دور مادون قرمز را می دهد.
خاموش:
اجازه عمل کنترل از راه دور مادون قرمز را نمی دهد.

نکته

  • لنز یا هود لنز ممکن است حسگر کنتر از راه دور مادون قرمزی که سیگنال ها را دریافت می کند را مسدود کند. از کنترل از راه دور مادون قرمز در موقعیتی که از آن سیگنال می تواند به محصول برسد استفاده کنید.
  • هنگامی که [کنترل از راه دور IR‎‏] بر روی [روشن] تعیین شود، محصول به حالت صرفه جوئی در نیرو در نمی آید. بعد از استفاده کردن از یک کنترل از راه دور مادون قرمز [خاموش] را تعیین کنید.
  • در حالی که [کنترل راه دورBluetooth‎‏] بر روی [روشن] تعیین شود، نمی توان از یک کنترل از راه دور مادون قرمز استفاده کرد.