نوشتن شماره سریال

شماره سریال دوربین را هنگام تصویربرداری تصاویر ساکن بر روی داده Exif می نویسد.

  1. MENU - (تنظیم) - [نوشتن شماره سریال] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
شماره سریال دوربین را برای تصویر بر روی داده Exif می نویسد.
خاموش:
شماره سریال دوربین را برای تصویر بر روی داده Exif نمی نویسد.