تنظیمات SteadyShot‎‏

شما می توانید با یک تنظیم مناسب SteadyShot برای لنز وصل شده تصویربرداری کنید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [‏‎SteadyShot‎‏] - [روشن].
  2. [تنظیمات SteadyShot‎‏] - [تنظیم SteadyShot‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

خودکار:
عملکرد SteadyShot را به طور خودکار بر طبق اطلاعات به دست آمده از لنز وصل شده انجام می دهد.
دستی:
عملکرد SteadyShot را بر طبق فاصله کانونی تعیین شده با استفاده از [فاصله کانونی SteadyS.‎‎‏] انجام می دهد. (8mm-1000mm)
  • شاخص فاصله کانونی (A) را بازبینی کرده و فاصله کانونی را تعیین کنید.

نکته

  • هنگامی که دوربین تازه روشن شده است، بلافاصله بعد از این که دوربین را به طرف یک سوژه می گیرید، یا هنگامی که دکمه شاتر بدون توقف کردن در بین راه به طور کامل به پایین فشار داده شده است، عملکرد SteadyShot ممکن است به طور بهینه عمل نکند.
  • هنگام استفاده کردن از یک سه پایه، غیره مطمئن شوید که عملکرد SteadyShot را خاموش کرده اید زیرا می تواند هنگام تصویربرداری موجب بروز یک سوء عملکرد شود.
  • هنگامی که MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [‏‎SteadyShot‎‏] بر روی [خاموش] تعیین شود، [تنظیمات SteadyShot‎‏] غیرقابل دسترس خواهد بود.
  • هنگامی که دوربین نمی تواند اطلاعات فاصله کانونی را از لنز به دست آورد، عملکرد SteadyShot به درستی کار نمی کند. [تنظیم SteadyShot‎‏] را بر روی [دستی] تعیین نموده و [فاصله کانونی SteadyS.‎‎‏] را برای مطابقت دادن با لنزی که استفاده می کنید تعیین کنید. مقدار تعیین شده فعلی فاصله کانونی SteadyShot در کنار نمایش داده خواهد شد.
  • هنگام استفاده کردن از یک لنز SEL16F28 (فروش جداگانه) با یک تبدیل کننده تله، غیره، [تنظیم SteadyShot‎‏] را بر روی [دستی] تعیین نموده و فاصله کانونی را تعیین کنید.
  • هنگامی که [‏‎SteadyShot‎‏] را بر روی [روشن]/[خاموش] تعیین کنید، تنظیمات SteadyShot دوربین و لنز در یک زمان تغییر می کنند.
  • اگر یک لنز مجهز به یک سوئیچ SteadyShot وصل شود، تنظیمات را فقط با استفاده از آن سوئیچ روی لنز می توان تغییر داد. شما نمی توانید تنظیمات را با استفاده از دوربین تغییر دهید.