عملکرد انتقال FTP‎‏

شما می توانید انتقال دادن تصویر با استفاده از یک سِرور FTP یا انتقال تصاویر به سِرور FTP را تعیین کنید. دانش پایه سرورهای FTP مورد نیاز است.

برای جزئیات، به "FTP Help Guide" مراجعه کنید.
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

  1. MENU - (شبکه) - [عملکرد انتقال FTP‎‏] - تنظیم دلخواه.

نکته

  • بسته به نسخه نرم افزار سیستم دوربین (ثابت افزار)، شما ممکن است قادر به استفاده از بعضی از عملکردها نباشید. نرم افزار سیستم را به آخرین نسخه به روز کرده، و دوباره امتحان کنید.