استفاده کردن از موارد MENU

شما می توانید تنظیمات مربوط به همه عملیات دوربین شامل تصویربرداری، پخش، و روش عمل را تغییر دهید. شما همچنین می توانید عملکردهای دوربین را از MENU اجرا کنید.

  1. دکمه MENU را برای نمایش صفحه فهرست انتخاب فشار دهید.

  2. تنظیم دلخواهی که می خواهید تنظیم کنید را با استفاده از طرف های بالا/پایین/چپ/راست کلید گردان کنترل یا توسط چرخاندن کلید گردان کنترل انتخاب نموده، و سپس مرکز کلید گردان کنترل را فشار دهید.
    • یک علامت نشانه در بالای صفحه (A) را انتخاب نموده و طرف چپ/راست کلید گردان کنترل را برای حرکت به لبه دیگری از MENU فشار دهید.
    • شما می توانید توسط فشار دادن دکمه Fn به لبه بعدی MENU حرکت کنید.
    • شما می توانید توسط فشار دادن دکمه MENU به صفحه قبلی برگردید.

  3. مقدار دلخواه تنظیم را انتخاب نموده، و مرکز را برای تأیید انتخاب خود فشار دهید.

راهنمایی

  • شما می توانید توسط اختصاص دادن عملکرد [‏‎MENU‎‏] به یک کلید سفارشی با استفاده از [کلید سفارشی] یا [کلید سفارشی]، و سپس فشار دادن آن کلید صفحه فهرست انتخاب را نمایش دهید.