خودکار هوشمند

دوربین با تشخیص صحنه خودکار تصویربرداری می کند.

  1. کلید چرخان حالت را بر روی (حالت خودکار) تعیین کنید.
    • حالت تصویربرداری بر روی (خودکار هوشمند) تعیین خواهد شد.
  2. دوربین را به سمت سوژه نشانه بگیرید.
    هنگامی که دوربین صحنه را تشخیص دهد، علامت نشانه برای صحنه تشخیص داده شده روی صفحه پدیدار می شود.

  3. تمرکز را تنظیم نموده و تصویر را بگیرید.

نکته

  • هنگامی که تصاویر را با عملکردهای بزرگنمایی به غیر از بزرگنمایی نوری می گیرید محصول صحنه را تشخیص نخواهد داد.
  • تحت شرایط تصویربرداری معینی محصول ممکن است صحنه را به طور مناسب تشخیص ندهد.
  • برای حالت [خودکار هوشمند]، بیشتر عملکردها به طور خودکار تعیین می شوند، و شما نمی توانید تنظیمات را توسط خود تنظیم کنید.