حالت نورسنجی

حالت نورسنجی که تعیین می کند کدام قسمت از صفحه برای تعیین نوردهی اندازه گیری شود را انتخاب می کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [حالت نورسنجی] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

چندگانه:
بعد از تقسیم کردن کل مساحت به نواحی چندگانه نور را روی هر ناحیه اندازه گیری کرده و نوردهی مناسب کل صفحه تعیین می کند (نورسنجی با الگوی چندگانه).
مرکزی:
در حین تأکید بر ناحیه مرکزی صفحه، روشنایی متوسط کل صفحه را اندازه گیری می کند (نورسنجی مرکزی).
نقطه ای:
فقط ناحیه مرکزی را اندازه گیری می کند (نورسنجی نقطه ای). این حالت برای اندازه گیری نور روی یک قسمت معین از کل صفحه مناسب است. اندازه دایره نورسنجی را می توان از بین [نقطه ای: استاندارد] و [نقطه ای: بزرگ] انتخاب کرد. موقعیت دایره نورسنجی به تنظیم برای [نقطه اندازه گیری نقطه اى] بستگی دارد.
میانگین کل صفحه:
روشنایی میانگین کل صفحه را اندازه گیری می کند. حتی در صورتی که کادربندی یا موقعیت سوژه تغییر کند، نوردهی پایدار خواهد بود.
برجسته:
روشنایی را در حین تأکید بر ناحیه برجسته روی صفحه اندازه گیری می کند. این حالت برای تصویربرداری سوژه در حین پرهیز از نوردهی بیش از حد مناسب است.

راهنمایی

  • هنگامی که [نقطه ای] انتخاب شود و در حالی که [نقطه اندازه گیری نقطه اى] بر روی [پیوند نقطه فوکوس] تعیین شده [ناحیه فوکوس] بر روی [نقطه انعطاف پذیر] یا [نقطه انعطاف پذیر بسط] تعیین شود، نقطه نورسنجی نقطه ای را می توان با ناحیه تمرکز هماهنگ نمود.
  • هنگامی که [چندگانه] انتخاب شود و [اولویت چهره نورسنج.چند.] بر روی [روشن] تعیین شود، دوربین روشنایی را بر اساس چهره های تشخیص داده شده اندازه گیری می کند.
  • هنگامی که [حالت نورسنجی] بر روی [برجسته] تعیین شود و عملکرد [بهبود رنج دینامیک] یا [‏‎HDR خودکار] فعال شود، روشنایی و تباین توسط تقسیم کردن تصویر به ناحیه های کوچک و تحلیل کردن تباین نور و سایه به طور خودکار تصحیح خواهند شد. تنظیمات را بر اساس شرایط تصویربرداری انجام دهید.

نکته

  • [حالت نورسنجی] در حالت های تصویربرداری ذیل روی [چندگانه] قفل می شود.
    • [خودکار هوشمند]
    • عملکردهای بزرگنمایی به غیر از بزرگنمایی نوری
  • در حالت [برجسته]، سوژه ممکن است در صورتی که یک قسمت روشن تر روی صفحه وجود داشته باشد تاریک شود.