نمایش به صورت گروه

تعیین می کند آیا تصاویر به صورت پیوسته گرفته شده یا تصاویر گرفته شده با استفاده از تصویربرداری با فاصله زمانی را به صورت یک گروه نمایش دهد یا خیر.

  1. MENU - (پخش) - [نمایش به صورت گروه] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن :
تصاویر را به صورت یک گروه نمایش می دهد.
خاموش :
تصاویر را به صورت یک گروه نمایش نمی دهد.

راهنمایی

  • تصاویر ذیل گروه می شوند.
    • تصاویر گرفته شده با [حالت درایو] تعیین شده بر روی [تصویربرداری پیوسته] (یک توالی از تصاویری که به طور پیوسته توسط پایین نگه داشتن دکمه شاتر در حین تصویربرداری پیوسته گرفته شده اند یک گروه می شوند.)
    • تصاویر گرفته شده با [عمل. تصویر. با فاصله] (تصاویر گرفته شده در حین یک دوره از تصویربرداری با فاصله زمانی یک گروه می شوند.)
  • روی صفحه فهرست تصویر، روی گروه نمایش داده می شود.

نکته

  • فقط هنگامی که [وضعیت مشاهده] بر روی [مشاهده تاریخ] تعیین شده باشد می توان تصاویر را گروه کرد و نمایش داد. هنگامی که بر [مشاهده تاریخ] تعیین نشده باشد، حتی در صورتی که [نمایش به صورت گروه] بر روی [روشن] تعیین شود، نمی توان تصاویر را گروه کرده و نمایش داد.
  • اگر گروه را حذف کنید، همه تصاویر در گروه حذف خواهند شد.