نکات در مورد شارژ کردن از بسته باتری

  • آداپتور AC ضمیمه به این محصول اختصاص دارد. آن را به سایر وسیله های الکترونیکی وصل نکنید. انجام این کار ممکن است سبب یک سوء عملکرد شود.
  • مطمئن شوید که از یک آداپتور AC‏ اصل Sony استفاده می کنید.
  • اگر چراغ شارژ محصول در حین شارژ کردن چشمک می زند، بسته باتری در حال شارژ شدن را برداشته، و سپس همان بسته باتری را به طور محکم در داخل محصول جای گذاری کنید. اگر چراغ شارژ دوباره چشمک می زند، این ممکن است یک باتری معیوب را مشخص کند یا آن که یک بسته باتری به غیر از نوع مشخص شده جای گذاری شده است. بازبینی کنید بسته باتری از نوع مشخص شده باشد.
    اگر بسته باتری از نوع مشخص شده است، بسته باتری را برداشته، آن را با یک بسته باتری نو یا متفاوت جایگزین کرده و بازبینی کنید باتری جای گذاری شده جدید به درستی در حال شارژ شدن باشد. اگر بسته باتری جای گذاری شده جدید به درستی در حال شارژ شدن است، بسته باتری جای گذاری شده قبلی ممکن است معیوب باشد.
  • اگر با وجود این که آداپتور AC به محصول و خروجی دیواری وصل شده است چراغ شارژ چشمک می زند، این مشخص می کند که شارژ کردن به طور موقت متوقف شده و در حالت آماده باش است. هنگامی که دما خارج از دمای عملیاتی توصیه شده باشد شارژ کردن به طور خودکار متوقف شده و به وضعیت آماده باش وارد می شود. هنگامی که دما به محدوده مناسب بازمی گردد، شارژ کردن ادامه یافته و چراغ شارژ دوباره روشن می شود. شارژ کردن بسته باتری در یک دمای محیط بین 10 درجه سانتی گراد تا 30 درجه سانتی گراد را توصیه می کنیم.