نمایش دادن زمان بندی رهاسازی (نمایش آغاز تصویربرداری)

روش برای نمایش دادن زمان بندی رها شدن شاتر روی صفحه را در حین تصویربرداری بدون تاریک شدن تعیین می کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [نمایش آغاز تصویربرداری] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن: نوع 1‎‏/روشن: نوع 2‎‏:
یک چهارچوب را در اطراف چهارچوب تمرکز کردن نمایش می دهد.
روشن: نوع 3‎‏/روشن: نوع 4‎‏:
را در چهار گوشه صفحه نمایش می دهد.
خاموش:
زمان بندی رهاسازی شاتر در حین تصویربرداری بدون تاریک شدن را نمایش نمی دهد.

[روشن: نوع 1‎‏] / [روشن: نوع 2‎‏] (مثال)

[روشن: نوع 3‎‏] / [روشن: نوع 4‎‏]