پیشAF‎‏ (تصویر ساکن)

محصول قبل از این که دکمه شاتر را تا نیمه به پایین فشار دهید به طور خودکار تمرکز را تنظیم می کند. در حین عملیات تمرکز کردن، صفحه ممکن است بلرزد.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [پیشAF‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
قبل از این که دکمه شاتر را تا نیمه به پایین فشار می دهید تمرکز را تنظیم می کند.
خاموش:
تمرکز را قبل از این که دکمه شاتر را تا نیمه به پایین فشار دهید تنظیم نمی کند.

نکته

  • [پیشAF‎‏] فقط هنگامی که یک لنز پایه E نصب شود قابل دسترس است.