طبقه بندی تکی

در حین تغییر دادن خودکار نوردهی از پایه به تاریک تر و سپس به روشن تر چندین تصویر را می گیرد. شما بعد از ضبط کردن می توانید تصویری که متناسب با منظور شما است را انتخاب کنید.
از آنجا که هر بار که دکمه شاتر را فشار می دهید یک تک عکس گرفته می شود، شما می توانید تمرکز یا کادربندی را برای هر تصویرگرفتن تنظیم کنید.

 1. (طبقه بندی) را توسط چرخاندن کلید چرخان حالت درایو انتخاب کنید.
  • کلید چرخان حالت درایو را در حین پایین نگه داشتن دکمه آزاد سازی قفل کلید چرخان حالت درایو بچرخانید.
 2. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [تنظیمات محدوده] - [نوع طبقه بندی] - [طبقه بندی تکی] - حالت دلخواه.
  • صفحه تنظیم برای [نوع طبقه بندی] را می توان توسط فشار دادن دکمه Fn نمایش داد.
 3. تمرکز را تنظیم نموده و تصویر را بگیرید.
  • دکمه شاتر را برای هر تصویر فشار دهید.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

برای مثال، هنگامی که [طبقه بندی تکی: 0.3EV ‏3 تصویر] انتخاب شود، سه تصویر یک به یک با مقدار نوردهی به اندازه 0.3EV به بالا و پایین تغییر داده شده گرفته می شوند.

نکته

 • هنگامی که [‏‎ISO AUTO‎‏] در حالت [نوردهی دستی] انتخاب شود، نوردهی توسط تنظیم کردن مقدار ISO تغییر داده می شود. اگر تنظیمی به غیر از [‏‎ISO AUTO‎‏] انتخاب شود، نوردهی توسط تنظیم کردن سرعت شاتر تغییر داده می شود.
 • هنگامی که نوردهی جبران می شود، نوردهی بر اساس مقدار جبران شده تغییر داده می شود.
 • تصویربرداری طبقه بندی در حالت های تصویربرداری ذیل غیر قابل دسترس است:
  • [خودکار هوشمند]