‏‎PC راه دور(LAN سیم.)‎‏: ‏‎PC راه دور(LAN سیم.)‎‏

شما می توانید دوربین را توسط وصل کردن دوربین به یک کامپیوتر یا یک هاب جابجا کننده با استفاده از کابل های LAN به کار بگیرید.

  1. MENU -(شبکه) - [‏‎PC راه دور(LAN سیم.)‎‏] - [‏‎PC راه دور(LAN سیم.)‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن :
تصویربرداری از راه دور با استفاده از LAN با سیم را انجام می دهد.
خاموش :
تصویربرداری از راه دور با استفاده از LAN با سیم را انجام نمی دهد.

نکته

  • مقصد تصویر گرفته شده و فرمت فایلی که انتقال داده می شود را می توان توسط انتخاب کردن MENU - (تنظیم) - [تنظیمات PC از راه دور] تعیین نمود.