تنظیم اولویت در AF-S‎‏

تعیین می کند آیا هنگامی که [حالت فوکوس] بر روی [‏‎AF تک عکس] یا [‏‎DMF‎‏] تعیین شود و سوژه ساکن باقی بماند حتی در صورتی که سوژه در تمرکز نباشد شاتر را آزاد کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [تنظیم اولویت در AF-S‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

‏‎AF‎‏:
تمرکز کردن را اولویت بندی می کند. شاتر تا زمانی که سوژه در تمرکز قرار گیرد آزاد نخواهد شد.
رهاسازی:
آزاد سازی شاتر را اولویت بندی می کند. شاتر حتی در صورتی که سوژه خارج از تمرکز باشد آزاد خواهد شد.
تاکید متعادل:
با یک اهمیت دهی هماهنگ شده روی هر دوی انجام تمرکز و آزادسازی شاتر تصویربرداری می کند.