بازتنظیم جبران EV‎‏

هنگامی که موقعیت کلید چرخان جبران نوردهی روی "0" باشد تعیین می کند آیا هنگامی که دوربین را خاموش می کنید، مقدار نوردهی تعیین شده با استفاده از [جبران نوردهی] را حفظ کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [بازتنظیم جبران EV‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

حفظ:
تنظیمات را نگه می دارد.
بازتنظیم:
تنظیمات را بازنشانی می کند.