قفل AWB دکمه شاتر (تصویر ساکن)

شما می توانید تعیین کنید آیا هنگامی که [توازن سفیدی] بر روی [خودکار] یا [خودکار زیر آب] تعیین شده است در حالی که دکمه شاتر فشار داده می شود توازن سفیدی قفل شود یا خیر.

این عملکرد از تغییرات غیرعمدی در توازن سفیدی در حین تصویربرداری پیوسته یا هنگام تصویربرداری با دکمه شاتر تا نیمه به پایین فشار داده شده جلوگیری می کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [قفل AWB دکمه شاتر] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

دکمه شاتر تا نیمه پایین:
در حالی که دکمه شاتر تا نیمه به پایین فشار داده شده است، حتی در حالت توازن سفیدی خودکار توازن سفیدی را قفل می کند. توازن سفیدی در حین تصویربرداری پیوسته نیز قفل می شود.
تصویربرداری بطور پیوسته:
توازن سفیدی را حتی در حالت توازن سفیدی خودکار بر روی تنظیم در اولین تصویر گرفتن در حین تصویربرداری پیوسته قفل می کند.
خاموش:
با توازن سفیدی خودکار عادی عمل می کند.


در باره [گرفتن قفل AWB‎‏] و [تبدیل قفل AWB‎‏]

شما می توانید توازن سفیدی را در حالت توازن سفیدی خودکار توسط اختصاص دادن [گرفتن قفل AWB‎‏] یا [تبدیل قفل AWB‎‏] به کلید سفارشی نیز قفل کنید. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) را انتخاب نموده - [گرفتن قفل AWB‎‏] یا [تبدیل قفل AWB‎‏] را با استفاده از [کلید سفارشی] اختصاص دهید. اگر کلید اختصاص داده شده را در حین تصویربرداری فشار دهید، توازن سفیدی قفل خواهد شد.
عملکرد [گرفتن قفل AWB‎‏] توسط متوقف کردن تنظیم خودکار توازن سفیدی در حالی که دکمه فشار داده می شود توازن سفیدی را قفل می کند.
عملکرد [تبدیل قفل AWB‎‏] توسط متوقف کردن تنظیم خودکار توازن سفیدی بعد از این که دکمه یک بار فشار داده می شود توازن سفیدی را قفل می کند. هنگامی که دوباره دکمه را فشار می دهید، قفل AWB برداشته می شود.

  • اگر می خواهید توازن سفیدی را در حین فیلم برداری در حالت توازن سفیدی خودکار قفل کنید، MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) را انتخاب نموده - [گرفتن قفل AWB‎‏] یا [تبدیل قفل AWB‎‏] را با استفاده از [کلید سفارشی] اختصاص دهید.

راهنمایی

  • هنگامی که با فلاش در حالی که توازن سفیدی خودکار قفل شده است تصویر می گیرید، ممکن است به خاطر آن که توازن سفیدی پیش از این که فلاش زده شود قفل بوده است طیف های رنگ غیرطبیعی باشند. در این حالت، [قفل AWB دکمه شاتر] را بر [خاموش] یا [تصویربرداری بطور پیوسته] تعیین نموده، و از عملکرد [گرفتن قفل AWB‎‏] یا عملکرد [تبدیل قفل AWB‎‏] هنگام تصویربرداری استفاده نکنید. به طریق دیگر، [توازن سفیدی] را بر روی [فلاش] تعیین کنید.