حلقه عملکرد (لنز)‎‏

شما می توانید انتخاب کنید کدام یک از عملکردهای ذیل را به حلقه عملکرد روی لنز اختصاص دهید: تمرکز کردن به کمک نیرو (زوم قدرتی)، یا جابجا کردن زاویه دید بین فریم کامل و APS-C/Super 35 میلی متری (قابل دسترس فقط با لنزهای سازگار).


برای جزئیات، به دستورالعمل های عملکرد ضمیمه لنز مراجعه کنید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [حلقه عملکرد (لنز)‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

فوکوس قدرت:
موقعیت تمرکز کردن هنگامی که حلقه عملکرد را به راست می چرخانید به طرف بی نهایت حرکت می کند. موقعیت تمرکز کردن هنگامی که حلقه عملکرد را به چپ می چرخانید به محدوده نزدیک تر حرکت می کند.
انتخاب /فریم کامل:
زاویه دید هنگامی که حلقه عملکرد چرخانده می شود بین فریم کامل و APS-C/Super 35 mm تغییر وضعیت می دهد.
  • زاویه دید صرف نظر از جهتی که حلقه عملکرد را می چرخانید تغییر وضعیت می دهد.