تنظیم نوردهی

تعیین می کند مقدار جبران نوردهی را برای کنترل هر دوی نور فلاش و نور محیط، یا فقط نور محیط به کار برد.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [تنظیم نوردهی] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

محیط و فلاش:
مقدار جبران نوردهی را برای کنترل هر دوی نور فلاش و نور محیط به کار می برد.
فقط محیط:
مقدار جبران نوردهی را فقط برای کنترل نور محیط به کار می برد.