گیره عمودی

شما می توانید یک گیره عمودی (فروش جداگانه) را به این محصول وصل نموده و تصاویر جهت دهی شده به صورت عمودی را ضبط کنید. هنگام وصل کردن یک گیره عمودی، ابتدا درپوش باتری را بردارید. برای جزئیات، به دستورالعمل های عملکرد گیره عمودی مراجعه کنید.

چگونگی برداشتن درپوش باتری

اهرم آزادسازی درپوش باتری این محصول را در جهت فلش بلغزانید.
محور درپوش باتری داخل درپوش باتری باقی نگه داشته خواهد شد.

  • شما می توانید درپوش برداشته شده باتری را به گیره عمودی وصل کنید تا آن را گم نکنید.
  • هنگامی که یک گیره عمودی به این محصول وصل شود، باقیمانده باتری به صورت نمایش داده می شود.

چگونگی وصل کردن درپوش باتری

اهرم آزادسازی درپوش باتری را بلغزانید و برای وصل کردن درپوش باتری لولای درپوش باتری را با سوراخ محور درپوش باتری هم راستا کنید.

راهنمایی

  • در حالی که گیره عمودی به دوربین وصل است بسته باتری داخل گیره عمودی را می توان شارژ نمود.
    دوربین را خاموش نموده و دوربین را با استفاده از کابل میکرو USB (ضمیمه) به آداپتور AC (ضمیمه) وصل کرده سپس آداپتور AC را به خروجی دیواری وصل کنید.

نکته

  • آداپتور نصب LA-EA2/LA-EA4 (فروش جداگانه) و گیره عمودی به صورتی طراحی نشده اند که به طور همزمان وصل شوند. اگر آنها را به طور همزمان وصل کنید، فضای بین آداپتور نصب و گیره عمودی تنگ خواهد شد، و نگه داشتن دوربین را دشوار می کند.