بزرگ کردن تصویری که در حال پخش است (بزرگ کردن تصویر)

تصویری که در حال پخش است را بزرگ می کند. از این عملکرد برای بازبینی کردن تمرکز تصویر، غیره استفاده کنید.

 1. تصویری که می خواهید بزرگ کنید را نمایش داده، و سپس دکمه را فشار دهید.
  • کلید گردان کنترل را برای تنظیم مقیاس بزرگنمایی بچرخانید.توسط چرخاندن کلید چرخان جلویی/عقبی، شما می توانید در حین حفظ مقیاس بزرگنمایی یکسان به تصویر قبلی یا بعدی تغییر دهید.
  • دید در روی قسمتی از تصویر که دوربین در حین تصویربرداری بر آن تمرکز کرده است بزرگنمایی خواهد شد. اگر اطلاعات مکان تمرکز را نمی توان به دست آورد، دوربین در روی مرکز تصویر تمرکز می کند.
 2. قسمتی که می خواهید بزرگ کنید را توسط فشار دادن طرف های بالا/پایین/راست/چپ کلید گردان کنترل انتخاب کنید.
 3. دکمه MENU یا مرکز کلید گردان کنترل را برای خارج شدن از بزرگنمایی پخش فشار دهید.

راهنمایی

 • شما می توانید تصویری که در حال پخش است را نیز با استفاده از MENU بزرگ کنید.
 • شما می توانید توسط انتخاب کردن MENU - (پخش) - [بزرگ. ابتدا. بزرگنمائی] یا [بزرگ. ابتدایی موقعیت] بزرگ نمایی اولیه و موقعیت اولیه تصاویر بزرگ شده را تغییر دهید.
 • شما می توانید یک تصویر را توسط دو بار تقه زدن به نمایشگر نیز بزرگ کنید. به علاوه، شما می توانید موقعیت بزرگ شده را روی نمایشگر کشیده و حرکت دهید. [عملیات لمسی] را از پیش بر روی [روشن] تعیین کنید.

نکته

 • شما نمی توانید فیلم ها را بزرگ کنید.