حذف کردن یک ناحیه AF ثبت شده (حذف ناحیه AF ثبت.)

موقعیت چهارچوب تمرکز کردن که با استفاده از [عملکرد ثبت ناحیه AF‎‏] ثبت شده بود را حذف می کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [حذف ناحیه AF ثبت.].