محدو تواز سفید

در مجموع سه تصویر را، هر کدام با طیف های رنگ متفاوت بر طبق تنظیمات انتخاب شده برای توازن سفیدی، دمای رنگ و فیلتر رنگ می گیرد.

  1. (طبقه بندی) را توسط چرخاندن کلید چرخان حالت درایو انتخاب کنید.
    • کلید چرخان حالت درایو را در حین پایین نگه داشتن دکمه آزاد سازی قفل کلید چرخان حالت درایو بچرخانید.
  2. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [تنظیمات محدوده] - [نوع طبقه بندی] - [محدو تواز سفید] - حالت دلخواه.
    • صفحه تنظیم برای [نوع طبقه بندی] را می توان توسط فشار دادن دکمه Fn نمایش داد.
  3. تمرکز را تنظیم نموده و تصویر را بگیرید.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

طبقه بندی توازن سفیدی: Lo‎‏:
یک سری از سه تصویر با تغییرات کم در توازن سفیدی (در محدوده *1-10MK) را ضبط می کند.
طبقه بندی توازن سفیدی: Hi‎‏:
یک سری از سه تصویر با تغییرات زیاد در توازن سفیدی (در محدوده *1-20MK) را ضبط می کند.

* MK-1 واحدی است که قابلیت فیلترهای تبدیل دمای رنگ را مشخص می کند و مقداری یکسان با واحد "mired" را نشان می دهد.

نکته

  • آخرین تصویر گرفته شده روی مرور خودکار نشان داده می شود.