نوردهی دستی

توسط تنظیم کردن هر دوی سرعت شاتر و گشادگی دیافراگم شما می توانید با تنظیم دلخواه نوردهی تصویر بگیرید.

 1. کلید چرخان حالت را بر روی M (نوردهی دستی) تعیین کنید.
 2. مقدار گشادگی دیافراگم را توسط چرخاندن کلید چرخان جلویی انتخاب کنید.
  سرعت شاتر دلخواه را توسط چرخاندن کلید چرخان عقبی انتخاب کنید.
  • شما می توانید تنظیم کلید چرخان جلویی/عقبی را با استفاده از MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [تنظیم کلید چرخان] تغییر دهید.
  • شما همچنین می توانید [‏‎ISO‎‏] را در حالت نوردهی دستی بر روی [‏‎ISO AUTO‎‏] تعیین کنید. مقدار ISO برای به دست آوردن نوردهی مناسب با استفاده از مقدار گشادگی دیافراگم و سرعت شاتر که تعیین کرده اید به طور خودکار تغییر می کند.
  • هنگامی که [‏‎ISO‎‏] بر روی [‏‎ISO AUTO‎‏] تعیین شود، نشانگر مقدار ISO در صورتی که برای نوردهی مناسب مقداری که تعیین کرده اید مناسب نباشد چشمک خواهد زد. اگر این اتفاق می افتد، سرعت شاتر یا مقدار گشادگی دیافراگم را تغییر دهید.
  • هنگامی که [‏‎ISO‎‏] بر روی موردی به غیر از [‏‎ISO AUTO‎‏] تعیین شود، از MM (نورسنجی دستی)* را برای بازبینی مقدار نوردهی استفاده کنید.
   به طرف +: تصاویر روشن تر می شوند.
   به طرف -: تصاویر تاریک تر می شوند.
   ‏0: نوردهی مناسب آنالیز شده توسط محصول.

   *کم تر/بیش تر از حد بودن برای نوردهی مناسب را مشخص می کند. با استفاده از یک مقدار عددی روی نمایشگر و با یک نشانگر نورسنجی روی نمایاب نمایش داده می شود .

 3. تمرکز را تنظیم نموده و از سوژه تصویر بگیرید.

راهنمایی

 • شما می توانید بدون تغییر دادن مقدار نوردهی تعیین شده، ترکیب سرعت شاتر و گشادگی دیافراگم (مقدار F) را توسط چرخاندن کلید چرخان جلویی/عقبی در حین فشار دادن دکمه AEL تغییر دهید. (تغییر دستی)

نکته

 • نشانگر نورسنجی دستی هنگامی که [‏‎ISO‎‏] بر روی [‏‎ISO AUTO‎‏] تعیین می شود پدیدار نمی گردد.
 • هنگامی که مقدار نور محیط از محدوده نورسنجی شده نورسنجی دستی فراتر رود، نشانگر نورسنجی دستی چشمک می زند.
 • نشانگر هشدار SteadyShot در حالت نوردهی دستی پدیدار نمی شود.
 • روشنایی تصویر روی صفحه ممکن است از روشنایی تصویر واقعی که گرفته می شود متفاوت باشد.