نمایش ناحیه AF پیوسته

شما می توانید تعیین کنید آیا هنگامی که [ناحیه فوکوس] بر روی [پهن] یا [منطقه] تعیین شده است، در حالت [‏‎AF پیوسته] ناحیه ای که در تمرکز است را نمایش دهد یا خیر.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [نمایش ناحیه AF پیوسته] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
ناحیه تمرکزی که در تمرکز است را نمایش می دهد.
خاموش:
ناحیه تمرکزی که در تمرکز است را نمایش نمی دهد.

نکته

  • هنگامی که [ناحیه فوکوس] بر روی یکی از موارد ذیل تعیین شود، چهارچوب های تمرکز کردن در ناحیه ای که در تمرکز است به رنگ سبز در می آیند:
    • [مرکز]
    • [نقطه انعطاف پذیر]
    • [نقطه انعطاف پذیر بسط]