چرخاندن خودکار تصاویر ضبط شده (چرخش نمایش)

هنگام پخش تصاویر ضبط شده جهت را انتخاب می کند.

  1. MENU - (پخش) - [چرخش نمایش] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

خودکار:
هنگامی که دوربین را می چرخانید، تصویر نمایش داده شده توسط تشخیص دادن جهت دوربین به طور خودکار می چرخد.
دستی:
تصاویر به صورت عمودی گرفته شده به صورت عمودی نمایش داده می شوند. اگر جهت تصویر را با استفاده از عملکرد [چرخش] تعیین کرده اید، تصویر مطابق با آن نمایش داده خواهد شد.
خاموش:
تصاویر همیشه به صورت افقی نمایش داده می شوند.