گردش نقطه فوکوس

تعیین می کند آیا هنگامی که چهارچوب تمرکز کردن را با [ناحیه فوکوس] تعیین شده بر روی [منطقه]، [نقطه انعطاف پذیر]، یا [نقطه انعطاف پذیر بسط] حرکت می دهید، به چهارچوب تمرکز اجازه دهد از یک انتها به انتهای دیگر پرش کند. این عملکرد هنگامی که می خواهید چهارچوب تمرکز کردن را از یک انتها به انتهای دیگر به سرعت حرکت دهید مفید است.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [گردش نقطه فوکوس] - تنظیم دلخواه.

    هنگامی که [گردش می‌کند] انتخاب شود:

جزئیات مورد فهرست انتخاب

گردش نمی‌کند :
هنگامی که سعی می کنید چهارچوب تمرکز کردن که از انتها گذشته است را حرکت دهید مکان نما حرکت نمی کند.
گردش می‌کند :
هنگامی که سعی می کنید چهارچوب تمرکز کردن که از انتها گذشته است را حرکت دهید مکان نما به انتهای مقابل پرش می کند.

نکته

  • حتی در صورتی که [گردش نقطه فوکوس] را بر روی [گردش می‌کند] تعیین کنید، چهارچوب تمرکز کردن به صورت قطری گردش نخواهد کرد.