تنظیمات رسانه ضبط: اولویت‌دهی رسانه ضبط

شکاف کارت حافظه که روی آن ضبط می شود را انتخاب می کند. تنظیم پیش فرض [شکاف 1‎‏] است. اگر قصد تغییر دادن تنظیمات را ندارید و فقط از یک کارت حافظه استفاده می کنید، از شکاف 1 استفاده کنید.

  1. MENU - (تنظیم) - [تنظیمات رسانه ضبط] - [اولویت‌دهی رسانه ضبط] - شکاف دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

شکاف 1‎‏:
رسانه در شکاف 1 را انتخاب می کند.
شکاف 2‎‏:
رسانه در شکاف 2 را انتخاب می کند.

راهنمایی

  • برای ضبط کردن تصویر یکسان بر روی دو کارت حافظه به طور همزمان یا برای مرتب کردن تصاویر ضبط شده روی دو شکاف کارت حافظه بر حسب نوع تصویر (تصویر ساکن/فیلم)، از [حالت ضبط] استفاده کنید.

نکته

  • شکاف 2 رسانه Memory Stick PRO Duo و کارت های SD را پشتیبانی می کند. شکاف 1 فقط کارت های SD را پشتیبانی می کند.