روشنایی نمایاب

هنگام استفاده کردن از نمایاب، این محصول روشنایی نمایاب را بر طبق محیط اطراف تنظیم می کند.

  1. MENU - (تنظیم) - [روشنایی نمایاب] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

خودکار:
روشنایی را به طور خودکار تنظیم می کند.
دستی:
روشنایی نمایاب را داخل محدوده ‎–2‎ تا ‎+2‎ انتخاب می کند.