‏‎‏NR نوردهی طولانی (تصویر ساکن)

هنگامی که سرعت شاتر را بر روی 1 ثانیه یا طولانی تر تعیین می کنید (تصویربرداری با نوردهی طولانی)، کاهش نویز برای مدت زمانی که شاتر باز است روشن می شود. با عملکرد روشن شده، نویز دانه ای که نوعاً در نوردهی های طولانی وجود دارد کاهش داده می شود.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [‏‎‏NR نوردهی طولانی] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
کاهش نویز را برای همان مدت زمانی که شاتر باز است فعال می کند. هنگامی که کاهش نویز در حال اجراست، پیغامی پدیدار شده و شما نمی توانید تصویر دیگری بگیرید. این را برای اولویت دادن به کیفیت تصویر انتخاب کنید.
خاموش:
کاهش نویز را فعال نمی کند. این را برای اولویت دادن به زمان بندی تصویربرداری انتخاب کنید.

نکته

  • [‏‎‏NR نوردهی طولانی] هنگامی که [نوع شاتر] بر روی [شاتر الکترونیکی] تعیین شده است قابل دسترس نیست.
  • در موقعیت های ذیل حتی در صورتی که [‏‎‏NR نوردهی طولانی] بر روی [روشن] تعیین شود، کاهش نویز ممکن است فعال نشود:
    • [حالت درایو] بر روی [تصویربرداری پیوسته] یا [طبقه بندی پیوسته] تعیین شده است.
  • [‏‎‏NR نوردهی طولانی] را نمی توان در حالت های تصویربرداری ذیل بر روی [خاموش] تعیین کرد.
    • [خودکار هوشمند]
  • بسته به شرایط تصویربرداری، دوربین ممکن است حتی در صورتی که سرعت شاتر 1 ثانیه یا طولانی تر باشد کاهش نویز را انجام ندهد.