چگونگی استفاده از صفحه کلید

هنگامی که نیاز به وارد کردن دستی کاراکتر می باشد، یک صفحه کلید روی صفحه نمایش داده می شود.

مکان نما را با استفاده از کلید گردان کنترل روی کلید دلخواه حرکت داده، سپس مرکز را برای وارد کردن فشار دهید.

 1. کادر ورود
  کاراکترهایی که وارد کرده اید نمایش داده می شوند.
 2. تغییر انواع کاراکتر
  هر بار که این کلید را فشار دهید، نوع کاراکتر در بین حروف الفبا، اعداد و نمادها تغییر می کند.
 3. صفحه کلید
  هر بار که این کلید را فشار می دهید، کاراکترهای متناظر با آن کلید به ترتیب یک به یک نمایش داده خواهند شد.

  برای مثال:اگر می خواهید "abd" را وارد کنید

  کلید برای "abc" را برای نمایش "a" یک بار فشار دهید - "" ((5) حرکت مکان نما) را انتخاب نموده و کلید برای "abc" را برای نمایش "b" دو بار فشار دهید - کلید برای "def" را برای نمایش "d" یک بار فشار دهید.

 4. نهایی کردن
  کاراکترهای وارد شده را نهایی می کند.
 5. حرکت مکان نما
  مکان نما را در کادر ورود به راست یا چپ حرکت می دهد.
 6. حذف
  کاراکتر قبل از مکان نما را حذف می کند.

 7. کاراکتر بعدی را به یک حرف بزرگ یا کوچک تغییر می دهد.

 8. یک فاصله را وارد می کند.
 • برای لغو مورد وارد شده، [لغو] را انتخاب کنید.