نمایش شروع تصویربرد.

تعیین می کند آیا هنگام تصویربرداری اولین تصویر در حین تصویربرداری بدون تاریک شدن به صفحه اجازه تاریک شدن بدهد.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [نمایش شروع تصویربرد.] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
هنگام تصویربرداری اولین تصویر در حین تصویربرداری بدون تاریک شدن، صفحه تاریک می شود.
خاموش:
هنگام تصویربرداری اولین تصویر در حین تصویربرداری بدون تاریک شدن، صفحه تاریک نمی شود.