‏‎FINDER/MONITOR‎‏

روش برای تغییر دادن نمایش بین نمایاب و نمایشگر را تعیین می کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [‏‎FINDER/MONITOR‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

خودکار:
هنگامی که داخل نمایاب نگاه می کنید، حسگر چشم واکنش نشان داده و نمایش به طور خودکار به نمایاب تغییر داده می شود.
نمایاب(دستی)‎‏:
نمایشگر خاموش شده و تصویر فقط در نمایاب نمایش داده می شود.
نمایشگر(دستی)‎‏:
نمایاب خاموش شده و تصویر همیشه روی نمایشگر نمایش داده می شود.

راهنمایی

  • شما می توانید عملکرد [‏‎FINDER/MONITOR‎‏] را به کلید ترجیحی خود اختصاص دهید.
    MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [کلید سفارشی]،[کلید سفارشی] یا [کلید سفارشی] - [انتخابFinder/Monitor‎‏] را بر روی کلید ترجیحی تعیین کنید.
  • اگر می خواهید نمایش نمایاب یا نمایش نمایشگر را حفظ کنید، [‏‎FINDER/MONITOR‎‏] را از پیش بر روی [نمایاب(دستی)‎‏] یا [نمایشگر(دستی)‎‏] تعیین کنید.
    شما می توانید توسط تعیین کردن نمایش نمایشگر بر روی [نمایشگر خاموش] با استفاده از دکمه DISP، هنگامی که در حین ضبط کردن چشم های خود را از نمایاب برمی دارید نمایشگر را خاموش نگه دارید. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [دکمه DISP‎‏] - [نمایشگر] را انتخاب نموده و یک علامت تأیید را از پیش بر روی [نمایشگر خاموش] اضافه کنید.

نکته

  • هنگامی که نمایشگر بیرون کشیده می شود، حسگر چشم دوربین نزدیک شدن چشم شما را حتی در صورتی که [‏‎FINDER/MONITOR‎‏] بر روی [خودکار] تعیین شود تشخیص نخواهد داد. نمایش داده شدن تصویر روی نمایشگر ادامه خواهد یافت.