تنظ. کنترل با تلفن هوشمند

وضعیت برای وصل کردن دوربین به یک تلفن هوشمند را تعیین می کند.

  1. MENU - (شبکه) - [تنظ. کنترل با تلفن هوشمند] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

کنترل با تلفن هوشمند:
تعیین می کند آیا دوربین و یک تلفن هوشمند را با استفاده از Wi-Fi به یکدیگر وصل کند. ([روشن]/[خاموش])
اتصال:
QR code یا SSID مورد استفاده برای وصل کردن دوربین به یک تلفن هوشمند را نمایش می دهد.
اتصال همیشگی:
تعیین می کند آیا دوربین را به صورت وصل شده به یک تلفن هوشمند نگه دارد. اگر این مورد بر روی [روشن] تعیین شود، از هنگامی که دوربین را به یک تلفن هوشمند وصل می کنید، در همه زمان ها به صورت وصل شده به تلفن هوشمند باقی خواهد ماند. اگر بر روی [خاموش] تعیین شود، دوربین فقط هنگامی که روند اتصال انجام شود به تلفن هوشمند وصل خواهد شد.

نکته

  • اگر [اتصال همیشگی] بر روی [روشن] تعیین شود، مصرف نیرو زیادتر از زمانی خواهد بود که بر روی [خاموش] تعیین شود.