نسبت ابعاد(تصویر ساکن)

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [نسبت ابعاد] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

3:2:
نسبت ابعاد یکسان با فیلم 35 میلی متری
16:9:
یک نسبت ابعاد مناسب برای مشاهده کردن روی تلویزیونی که وضوح بالا را پشتیبانی می کند
1:1:
نسبت افقی و عمودی برابر است.